Algemene Voorwaarden Écoulement.nl

 

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Écoulement.nl: de online winkel Écoulement.nl, handelend onder de naam Écoulement.nl.
  2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met Écoulement.nl.
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Écoulement.nl en de klant.
  4. Product(en): de kledingstukken en accessoires die door Écoulement.nl via de website worden aangeboden.
  5. Website: de website van Écoulement.nl, te vinden op www.ecoulement.nl.

 

Toepasselijkheid

   2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Écoulement.nl.

   2.2. Het plaatsen van een bestelling bij Écoulement.nl houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt.

 

Retouren

   3.1. De klant heeft het recht om binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het product de overeenkomst te herroepen, zonder opgave van redenen.

   3.2. Indien de klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient dit binnen de gestelde termijn schriftelijk of via e-mail aan Écoulement.nl te worden gemeld.

   3.3. De kosten en het risico van het retourneren van de producten zijn voor rekening van de klant, tenzij anders overeengekomen met Écoulement.nl.

   3.4. Geretourneerde producten dienen ongebruikt, onbeschadigd en in originele staat te zijn.

   3.5. Indien aan de voorwaarden van retournering is voldaan, zal Écoulement.nl binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de geretourneerde producten het betaalde bedrag terugbetalen, inclusief eventuele verzendkosten.

   3.6. Terugbetalingen worden uitgevoerd via dezelfde betaalmethode als waarmee de oorspronkelijke transactie is verricht, tenzij anders overeengekomen met de klant.

   3.7. Indien de klant een artikel wenst te ruilen, kan dit alleen tegen een ander kledingstuk uit het assortiment van Écoulement.nl of tegen een waardebon van gelijke waarde.

 

Garantie

   4.1. Écoulement.nl staat ervoor in dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst en de in het aanbod vermelde specificaties.

   4.2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan Écoulement.nl te worden gemeld.

   4.3. De garantie is beperkt tot de garantievoorwaarden zoals die door de fabrikant van het product worden gesteld.

 

Eigendomsvoorbehoud

   5.1. De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de klant nadat deze volledig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Aansprakelijkheid

   6.1. Écoulement.nl is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik van de producten.

   6.2. De aansprakelijkheid van Écoulement.nl is te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de betreffende producten.

 

Privacy

   7.1. Écoulement.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten conform de geldende privacywetgeving. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het privacybeleid op de website.

 

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

   8.1. Op alle overeenkomsten tussen Écoulement.nl en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

   8.2. Geschillen tussen Écoulement.nl en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Écoulement.nl is gevestigd.

 

Slotbepalingen

   9.1. Écoulement.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen.

   9.2. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

   9.3. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

   9.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen vertalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse tekst, prevaleert de Nederlandse tekst.

 

Door het plaatsen van een bestelling bij Écoulement.nl verklaart de klant deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.